Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

15 Nisan 2021 Dergi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmayan bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazları ile kamu tarafından yürütülen hizmetlere dair yapılacak enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik ihaleleri kapsıyor.

Tebliğ; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmeleri kapsamında; etüt raporlarının hazırlanması, ihale hazırlıklarının yapılması, tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Net Bugünkü Değerin (NBD) hesaplanabilmesi, tasarrufların ölçümü ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile isteklilerde aranacak teknik ve mali yeterliklerin, ihalede esas alınan sözleşme taslağı, şartname taslağı, etüt raporu ve tasarruf doğrulama raporu formatlarının belirlenmesini amaçlıyor.
Tebliğ kapsamındaki ihaleler kapalı teklif usulüne göre yapılacak. Teklif değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde ihale dokümanlarında aranan kriterler dikkate alınarak uygun görülen teklifler arasında idareye sağlanacak net fayda açısından en yüksek NBD’ye sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilecek. Tebliğe göre;

  • Sözleşme kapsamında yapılacak yatırımın bedeli 2.000.000 TL’den az olamayacak. Yatırım bedeli için yaklaşık maliyet tespiti enerji verimliliği etüt raporu ile yapılacak.
  • Binalarda verilecek tasarruf garantisi uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin %10’undan, herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında ise uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için %20’sinden az olamayacak.
  • Bina harici uygulama alanlarında idareye verilecek pay, tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun %10’undan az olamayacak.
  • Basit geri ödeme süresi 2 yılın altında olan enerji verimliliği önlemleri, enerji performans sözleşmesi kapsamında değerlendirilmeyecek.

Enerji performans sözleşmesi uygulamak isteyen idarelerin öncelikle etüt raporunu hazırlaması gerekecek. Etüt raporlarını, etüt-proje sertifikalı personele sahip olunması durumunda kendileri hazırlayabilecek veya ilgili alanda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine hazırlatılabilecek.

İdarenin ihaleyi kazanan yüklenici ile sözleşme imzalamasıyla birlikte yer teslimi yapılmış kabul edilecek ve sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 15 gün içerisinde idare tarafından uygulama kontrol komisyonu görevlendirilecek. Bu komisyon, projenin sözleşmeye uygun olarak yapılmasından, uygulama dönemi sonunda projenin sözleşmeye uygun olarak kabulünden ve izleme döneminde yapılacak iş ve işlemlerden sorumlu olacak.

Yüklenici, izleme döneminin başladığı 12 aylık her dönemin sonunda tüm uygulama alanlarının toplamı üzerinden taahhüt ettiği tasarruf garantisinin en az yüzde 70’ini sağlamak zorunda olacak. Bu oranın sağlanaması halinde yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacak ve yüklenici, idareye mali yük getirmemek kaydıyla gerekli iyileştirmeleri projede revizyon dahil yapacak. Bu oranın gerçekleşmesi durumunda, bir önceki dönem veya dönemlerde tasarruf garantisini sağlamadığı için yapılmayan ödemeler ilgili dönem içerisinde doğrulanan tasarruf miktarı üzerinden gerçekleştirilecek. Ancak yüklenici bu durumda gecikme faizi, eskalasyon ve benzeri gerekçeyle artış talep edemeyecek.

İzleme dönemi boyunca, birbirini takip eden 12 aylık dönemlere ait doğrulanan tasarruf miktarının üç dönem boyunca tasarruf garantisinin yüzde 70'inin altında kalması durumunda, sözleşme idarece feshedilerek teminat irat kaydedilecek ve genel hükümler uygulanacak. Bu durumda, yüklenici fesih nedeniyle idareden zarar, ziyan ve benzeri herhangi bir nam ve ad altında talepte bulunamayacak.Slider Altına