I. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu Yapıldı

02 Mart 2009 Dergi: Ocak-Şubat 2009

Tüm dünyanın enerji konusunda darboğaza girdiği şu günlerde, ülkemizde enerji verimliliği konusunda farkındalık oluflturmak için bafllatılan Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi’nin bir parçası olan I. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu 15-16 Ocak 2009 tarihleri arasında ‹stanbul Wow Convention Center’da gerçeklefltirildi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin (EİE) önderliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen foruma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Bayındırlık ve ‹skân Bakanı Faruk Nafız Özak, milletvekilleri, yabancı ülke temsilcileri, kamu, özel ve sivil toplum kurulufllarının temsilcileri ile üniversiteler ve kanaat önderlerinden oluflan yaklaflık 2 bin davetli katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, forumun açılıflında yaptığı konuflmada, Avrupa’nın altıncı büyük ekonomisi olan Türkiye’nin büyük bir enerji verimliliği potansiyeli taflıdığını belirterek bu alanda yeni ifl sahaları olduğunu ve yapılacak olan yatırımların bu kriz ortamında birçok kifliye istihdam sağlayacağını vurguladı. Güler, toplumsal gönül ve akıl birlikteliği sayesinde, enerji verimliliğinde ülkemizin israflar ülkesinden fırsatlar ülkesi haline geldiğini de belirtti. 


Etiketler