Ecomondo & Key Energy Webinarında Pandemi Sonrası Yeşil Kalkınma Konuşuldu

18 Eylül 2020 Dergi:

15 Eylül Salı günü yapılan Ecomondo&Key Enerji Fuarları Uluslararası web seminerinde; atık yönetimi, biyoenerji, enerji verimliliği ve elektrikli mobilite alanlarında uzman, İtalya ve İngiltere'den uzmanlar, bir post pandemik perspektifte gelecek senaryolarını analiz etti.

Web seminere; İtalya Kompostlama Konsorsiyumu Başkanı Dr. Marco Ricci moderatörlüğünde gerçekleşen web seminere; Enerji Hizmetleri ve Teknoloji Derneği (Energy Services and Technology Association) Müdürü Dr. Mervyn Pilley, Dünya Biyogaz Derneği (World Biogas Association) Başkanı Dr. David Newman, Motus – E Genel Sekreteri Dr. Dino Marcozzi, ADBA Genel Müdürü Dr. Charlotte Morton konuşmacı olarak katıldı.
İtalya'da endüstriyel işletmeciler, otomotiv tedarik zinciri, akademik çevreler ve fikir hareketlerinden oluşan bir sistem oluşturmak ve elektrikli mobiliteye doğru değişimi hızlandırmak için kurulan ilk dernek olan Motus-E Genel Sekreteri Dr. Dino Marcozzi sunumunda özetle şunları söyledi: “Ana prensip ‘Tekrar başlat’ değil ‘sıfırla’ olacak. Covid-19 pandemisi yaşamsal önceliklerimizi yeniden gözden geçirmemize yol açtı. Mobilite ve sadece fiziksel olmayan kirlilik üzerindeki etkileri, küresel bir ‘sıfırlama’ gerektiren ana faaliyetler arasındadır. Önemli öncelik; mobilite için, medeni ve daha az kirletici etkiye sahip yöntemler geliştirmektir.

Bu sadece, fosil yakıtlı binek otoların elektrikli arabalarla yer değiştirmesi değildir. Her şeyin bir sistem perspektifinden yeniden düşünülmesi gerekiyor. Yeşil kurtarma, bu mobilite ‘sıfırlama’sını hesaba katmalıdır. Diğer büyük Avrupa ülkelerine kıyasla zaten yıllarca gecikme yaşayan bir ülke için içinde bulunduğumuz dönem, kaçırılmaması gereken bir fırsattır. İtalya’da elektrikli otomobiller (EV) her ne kadar üstel bir büyüme gösteriyor olsa da şimdilik sayısal olarak göz ardı edilebilir bir hacme ulaşmıştır. Başlangıçta, pazarının daha düşük olduğu bölgelerde şarj istasyonlarının kurulumunu sübvanse etmek önemlidir. Kurulabileceği kolay olan yere değil, kurulması gereken yere monte edilmelidir.

2020-2021 kriz yıllarında Avrupa’da bazı otomotiv fabrikaları kapanabilecek, stoklar tükenebilecektir. Toplum, virüs riski karşısında toplu taşımadan uzaklaşabilecek, farklı mobilite enstrümanlarına yönelebilecektir. Uzaktan çalışma yaygınlaşacaktır. Karbondiyoksit salımları konusundaki yasal mevzuat keskinleşebilecektir. Kamu inisiyatifleri, belediyelerde elektrikli araçların sayısı artacaktır. Kısa vadede nakit yönetimi sıkıntısı nedeniyle otonom-sürücüsüz cihazlara yönelik teknoloji yatırımları bir süreliğine kesilebilecektir. 2025’te yeni bir ‘normal’ senaryosu söz konusu olabilir. Otomotiv endüstrisinde geri-kazanma sağlanacaktır. Araba satışları yavaşça kriz öncesi döneme gelecektir. Vatandaşlar ulaşımda geliştirilen çoğul modellere yönelecektir. Büyük şehirlerin merkezleri, arabasızlaştırılma eğiliminde olacaktır. Elektrikli ulaşım, kentsel çevre koşulları içinde yükseliş gösterecektir. Otonom araçlarda ‘seviye 4’e odaklanılacaktır (belli bir rotadaki taksiler ve teslimat araçları).”
Dünya Biyogaz Derneği Başkanı Dr. David Newman şu bilgileri verdi: “2016 yılında İngiltere, ABD ve İtalya’nın ulusal dernekleri ve 20 şirket üyesi ile kurulan WBA, bugün dünyanın her yerinden 100 organizasyonu çatısı altında toplamıştır. Merkezi Londra’dadır. FAO, EU, UNEP ve IEA gibi uluslararası otoritelerle işbirliklerinde bulunmaktadır.
Biyogaz, karbonsuzlaşma hedefinde önemli bir rota teşkil etmektedir. Biyogaz, Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilirlik Hedefinin 9’una hizmet etmektedir. İstihdam ve yatırım için önemli bir fırsat sunan biyogaz, atık yönetimi ve sürdürülebilir ziraat için de önemli bir faktördür. AB’nin 50-70 milyon ton biyoatığı anaerobik çürütme (AD) yöntemi olmadan nasıl bertaraf edebilir? AB’nin sera gazı hedeflerine AD olmadan nasıl ulaşabilir? AD bir nitrat azaltma aracı ve kompostlama ile birlikte yenilenebilir gübre ve organik karbon tedarikçisidir.
Her şey birbirine bağlı ama asıl bağlayıcı paradır, teknoloji değil. Enerji teşvikleri, yakma ve depolama alanlarında biyoatık emisyonlarının durdurulması, CO2 emisyonları için vergi uygulaması, fosil yakıtlara verilen sübvansiyonların durdurulması, fosil yakıtların finansmanının durdurulması, çiftçilerle toprak kalitesi konusunda ittifak, çevreci gruplar ve kompost endüstrisi ile ittifak, sektöre ivme kazandıracaktır.”
Enerji Hizmetleri ve Teknoloji Derneği (ESTA) Müdürü Dr. Mervyn Pilley, “pandemi sonrası ‘yeşil geri kazanma’nın hayati unsuru enerji verimliliğidir” vurgusuyla başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Anketler, yurttaşların önemli bir çoğunluğunun, salgınla başlayan ekonomik düşüşle başa çıkarken, aynı zamanda iklim kriziyle mücadele edecek şekilde, hükümetlerin yeniden inşa planları yapmasını istediğini gösteriyor. Pandemi ile başa çıkmanın maliyetinden kaynaklanan bütçe kısıtlamaları olacaktır. Fosil yakıtları ve çevre dostu olmayan sektörleri desteklemek için hala kullanılmakta olan bütçelerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Enerji verimliliği, açıklanan politikalarda küçük bir unsur olarak görülüyor. Daha az tüketim yerine arz temini üzerinde büyük bir odaklanma var. Hükümet destek mekanizmaları aşamalı olarak kaldırıldıkça işsizlikte büyük artış olacak. Özellikle konvansiyonel enerji kaynağı sektörlerinden potansiyel işsizlerle ilgilenmek gerekecek. Burada sadece kısa vadeli reaktif planlara değil, orta ve uzun vadeli proaktif planlara da ihtiyaç olacak. Yenilenmesi gereken yapı stoğu, ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Teknik personellerin ihtiyacı olan yeni beceriler ve donanımlar için eğitimler gerekecek. Ülkesel farklılıklar göz önüne alınarak lokal çözümler öne çıkabilir: Enerji verimli tesis ve enerji verimliliği hizmetlerine yatırım yapan şirketlerin vergi sistemi aracılığıyla teşvik edilmesi, enerji verimliliği yoluyla azaltılmış enerji maliyetleri, yatırım sermayesi teşvikleri, enerji verimliliği derecelendirmelerine dayalı emlak vergileri gibi…”
ADBA Genel Müdürü Dr. Charlotte Morton, “Geri Kazanımda Stratejik Sektör Anaerobik Çürütme” başlıklı sunumunda özetle şunları söyledi: “ADBA, 2009 yılının Eylül ayında kuruldu. AD endüstrisini temsil eden 350 üyesi bulunuyor. Sektör ve devletler arası iletişim ve işbirliği içinde çalışarak sektörün güvenilir, sağlıklı gelişiminin önündeki engelleri kaldırmak için sektörün sözcülüğünü yapmaktadır.
Anaerobik Çürütme organik atıkları geri dönüştürerek yenilenebilir enerjiye ve düşük karbonlu bir biyo-gübre olarak zirai besine dönüştürür. AD, Birleşik Krallık'ın karbon emisyonlarını şimdiden %1'in üzerinde azalttı ve %6'ya kadar azaltabilme potansiyeline sahip. AD, karbondan arındırılması en zor olan atık yönetimi, tarım, ısı ve ulaşım sektörlerindeki emisyonları azaltır. Gıda güvenliğine, hava kalitesine, istihdam yaratılmasına katkı sağlar. AD, döngüsel kentlerin en önemli kaynaklarından biridir, atıkları kaynağında yakıta dönüştürür. Kentsel atıklardan (kanalizasyon ve gıda atıkları), enerji ve gıda üretiminden ve ulaştırmadan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltır. Enerji ve gıda güvenliğini iyileştirir. Merkezi olmayan, bölgesel çözümler sağlar. IEA, AD ile biyometan üretimini, yeşil gaz kullanımına geçişte anahtar çözüm olarak görüyor. AD, kullanıma hazır bir teknolojidir. Şebekeye aktarılan biyometan miktarını üç katına çıkarmak için bir Yeşil Gaz Destek Planını finanse edecek bir Yeşil Gaz Vergisi, sektörü ivmelendirecektir.
AD, İngiltere’de 30.000 kişiye doğrudan, 30.000 kişiye dolaylı olarak istihdam yaratmaktadır. İngiltere’nin 2030 karbon hacminin %30’unu kazandırabilir. Sektörü geliştirecek enstrümanlar; inovasyon, evsel atıkların ayrıştırılması, AD’nin sürdürülebilir tarıma katkısı hakkında farkındalığın artırılması, ulaşımda yenilenebilir yakıt sertifikaları için taban fiyat uygulaması, etkili karbon fiyatlandırmasıdır.” Seminer, soru-cevap kısmı ile son buldu.


Hatırlatma: 130 bin metrekarelik alanda 1420 firmanın katılımıyla, 3-6 Kasım 2020 tarihleri arasında, İtalya’nın Rimini kentinde 24.’sü düzenlenecek olan ve Yeşil Ekonomi sektörünün en önemli fuarlarından biri olarak bilinen ECOMONDO “Uluslararası Malzeme ve Enerji Geri Kazanımı ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı” ve aynı tarihlerde eşzamanlı düzenlenecek olan KEY ENERGY “14. Uluslararası Sürdürülebilir Enerji ve Mobilite Fuarı” için Alım Heyeti Organizasyonu'nda yer almak isteyenler için başvurular devam ediyor.