GES yatırımcısı için güneş “gelecek yaz” bir başka doğacak!

06 Ağustos 2012 Dergi: Temmuz-Ağustos 2012

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, geniş alanlar gerektiren güneş enerjisi tesislerinin verimli tarım topraklarına zarar vermesini önlemek düşüncesiyle, “tarım arazileri üzerine hiçbir şekilde güneş lisansı verilmeyeceğini” açıkladı... Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun konuyla ilgili kararında da “mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili araziler, sulu tarım arazileri ve ‘çevresindeki arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozacak alanlara’ yapılacak lisans başvurularının kabul edilmeyeceği” ifade edildi.
GES lisans başvurularının ele alındığı 24 Mayıs 2012 tarihli Kurul toplantısında, her bir MW'lık proje için “azami 20 dönüm” santral sahası başvurusu yapılabileceği, bu alan sınırını aşan lisans başvurularının iade edileceği de karara bağlandı. Standardına uygun şekilde yapılmış ölçümler sonucunda, yatay yüzeye gelen yıllık toplam güneş radyasyonu alt sınır değerini (1620 kWsaat/m2-yıl) sağlamayan lisans başvuruları da kabul edilmeyecek... Her bir ölçüm istasyonu sonuç raporu ile yalnızca bir santral sahası alanı için başvuru yapılabilecek... Güneş enerjisine dayalı lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişiler, her bir tesisin bağlantı noktası için ilan edilen bölgelerden yalnızca bir tanesini tercih edebilecekler. Bağlantı noktası ve gerilim seviyesi TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenecek.

TEİAŞ da yarışma kurallarını açıkladı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi de güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere aynı bölge veya trafo merkezine birden fazla başvuru yapılması halinde, bunlar arasından sisteme bağlanacak olanların belirlenmesi amacıyla yapacağı yarışmanın usul ve esaslarını ve yarışmaya katılacak tüzel kişilerin yükümlülüklerini açıkladı... 29 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete aracılığıyla duyurulan Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği, konuyla ilgili merak edilen soru işaretlerine açıklık getiriyor. Yönetmeliğe göre; elektrik piyasasında güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan üretim lisansı başvuruları arasından EPDK tarafından yarışma yapılmak üzere TEİAŞ’a bildirilen başvurular, “yarışmaya katılabilecek GES projeleri” olarak ilan edilecek. Bunlarla ilgili listeler, TEİAŞ’ın internet sayfasında aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için Trafo Merkezi bazında yayımlanacak. Yönetmelikte belirlenen belgeleri eksiksiz olarak TEİAŞ’a sunan başvuru sahipleri yarışmaya katılabilecek; yarışma TEİAŞ’ın belirlediği yer, gün ve saatte yapılacak. Yarışma, TEİAŞ tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacak. Teklifler kapalı zarf ile alınacak. Tekliflerde “GES Eksiltme Bedeli” (*), teklif miktarı virgülden sonra bir haneden fazla olmamak üzere ABD Dolar cent olarak rakam ve yazı ile açık olarak yazılacak. (...) GES Eksiltme Bedeli tekliflerini içeren kapalı zarflar, yarışmaya katılan şirket temsilcilerinin huzurunda açılarak kayda alınacak. Kayda alınan teklifler, aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi bazında sıralanacak. Daha sonra, çakışan veya kesişen alanın kim tarafından kullanılacağının ve sonrasında aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezine yapılan başvurular arasından GES bağlanabilir kapasitesini kullanmaya hak kazananların belirlenmesi amacıyla yapılacak işlemler de yönetmelikte şöyle sıralanıyor:

“... a) En yüksek GES Eksiltme Bedeli teklif eden projeden başlamak üzere sıralama öncelikle bölge bazında daha sonra da Trafo Merkezi bazında yapılır.

b) Çakışan projeler olması hâlinde, en yüksek GES Eksiltme Bedeli teklif eden proje sıralamaya alınır, diğerleri sıralama dışı kalır.

c) Kesişen projeler olması durumunda ise daha yüksek GES Eksiltme Bedeli teklifi veren proje sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkını elde eder. Diğer şirket/şirketler, kesişmeyen alana karşılık gelen kurulu güçleriyle sıralamaya dâhil edilirler. Bu şirket/şirketlerin bu durumu kabul etmemesi veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin yarışmaya ilişkin toplantıda bulunmaması hâlinde, ilgili proje sıralama dışında kalır ve sıralamadaki diğer projelerden bağlanılabilir kapasiteye ulaşılana kadar sonraki teklifler sırasıyla değerlendirilmeye alınır.

ç) Ayrı trafo merkezlerinde yarışmaya katılacak olan ancak kesişen veya çakışan alanlara sahip projelerin yarışması yapılırken;

1) Kesişen veya çakışan alana sahip bir proje, yarıştığı trafo merkezinde bağlantı hakkı elde edecek bir teklif vermiş ise kendisinden daha yüksek GES Eksiltme Bedeli teklifi veren ancak başka bir trafo merkezinde yarışan ve bağlantı hakkı elde edemeyen bir proje ile kesişiyor/çakışıyorsa; bağlantı hakkı elde eden proje kesişen veya çakışan alanın sahibi olur.

2) Eğer kesişen ve çakışan alanlara sahip farklı trafo merkezlerinde yarışan projeler aynı anda bağlantı hakkı kazanmış iseler, o zaman bu projeler arasında en yüksek teklifi veren proje çakışan veya kesişen alanın sahibi olur.”

GES lisans başvurusunda istenecek belge ve bilgiler…

EPDK’nın 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacak güneş enerjisine dayalı lisans başvurularında isteyeceği bilgi ve belgelerin listesi, 14 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımladı. Lisans başvurularını Kurul kararında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapmayan veya “istenen bilgi ve belgeler” listesindeki evrakları eksik sunan başvuru sahiplerinin dosyaları kabul edilmeyecek... EPDK’nın başvuru dosyasında bulunmasını şart koştuğu evraklar arasında “üretim tesisi bilgi formu”, “yatırım termin programı” (İnşaat öncesi dönem, inşaat dönemi ve toplam süre olmak üzere; lisans alma tarihinden tesis tamamlanma tarihine kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde hazırlanacak), tesisinin yerini gösteren 1/25.000 ölçekli harita (GES’in kurulacağı yer, sınırlarını belirleyen köşe koordinatlarını da içerecek şekilde harita üzerinde işaretlenerek belirtilecek) ve tesisinin yerleşim yeri projesi de (Mevcut mülkiyet durumunun – dağılımının - gösterildiği 1/5.000 ölçekli kadastral pafta üzerinde, üretim tesisine ait tüm tesislerin yerleşim yerleri ve sınırları çizilerek gösterilecek) yer alıyor. Ayrıca tesis sahasının ÇED Yönetmeliği Ek-5’de belirtilen “duyarlı yöreler” (**) kapsamında olup olmadığının beyan edilmesi de gerekiyor. Yerleşim yerinin mevcut imar durumu ve imar tadilatı yapılıp yapılamayacağı konusunda mevzuat engelinin bulunup bulunmadığının beyanı ve tadil yapılmasının nasıl mümkün olabileceğinin açıklaması da gerekecek.

Başvuru dosyasında
GES tesisini kuracak tüzel kişiliğin ortaklık yapısına dair evrakların yanısıra, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumunu gösterir belgelerin de yer alması gerekiyor. İlgili tüzel kişiler bu gerekliliği yerine getirmek üzere “bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairelerince tasdiklenmiş, son üç yıla ait bilanço ve gelir tabloları ile varsa lisans başvurusunun yapıldığı yıla ait üçer aylık bilanço ve gelir tablolarının aslı veya noter onaylı suretlerini, lisans sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde ise kuruluş bilançosunu” sunabilecek. İlgili gerçek kişiler ise vergi dairelerince tasdiklenmiş son üç yıla ait gelir vergisi beyannamelerini, tapu kayıtlarını, banka ve aracı kurum hesap bilgilerini sunabilecekler.

------------------------------------------------------------------------------

(*) GES eksiltme bedeli:Üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere kanunda belirtilen süre boyunca GES’te üretilen net elektrik enerjisi için birim kWsaat başına Kanunun eki 1 sayılı cetvelde yer alan GES’e uygulanacak fiyattan; ABD Doları cent/kWsaat cinsinden düşülecek bedeli...

(**) “Duyarlı yöreler”:Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiat koruma alanları, yaban hayatı koruma ve yaban hayvanı yerleştirme alanları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda belirtilen SİT ve koruma alanları, Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınarak ‘Kültürel Miras’ ve ‘Doğal Miras’ statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar, ‘su kuşları yaşama ortamı’ olarak koruma altına alınmış uluslararası öneme sahip sulak alanlar, su ürünleri istihsal ve üreme sahaları, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen alanlar, bilimsel araştırmalar için önem arzeden veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar yer alıyor.Etiketler


Slider Altına